Sheraton Grand Hangzhou Wetland Park Resort
1 Westbrook Resort, Zijinggang Road · Hangzhou · Zhejiang 310030 · China · Phone: (86)(571) 8500 2222